Veelgestelde vragen 

VRAGEN OVER DEELNAME AAN DALFSEN STROOMT (ALGEMEEN)

WAT IS DALFSEN STROOMT?

Dalfsen Stroomt is opgericht door leden van Groen Gebogen met de bedoeling gezamenlijk duurzame energie op te wekken in Dalfsen voor bewoners en ondernemers in Dalfsen. Dalfsen Stroomt is een coöperatie, net als bijvoorbeeld Campina of de Rabobank. Dalfsen Stroomt werkt voor haar leden. De leden bepalen samen het beleid en het bestuur (dat door de leden wordt gekozen) voert dit beleid uit.

We hebben geen winstoogmerk. Voor zover er geld wordt verdiend, bepalen de leden waar dit geld naartoe gaat. In de statuten is wel vastgelegd dat subsidies en giften moeten worden gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe projecten in duurzame energie. Dalfsen Stroomt is een coöperatie met ‘uitgesloten aansprakelijkheid’. Dat wil zeggen dat de leden niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen.

KAN IK OOK WEER UITSTAPPEN? WAT ZIJN DE GEVOLGEN BIJ VERHUIZEN/OVERLIJDEN?

Het is mogelijk om uit te stappen, mits u kopers vindt voor de panelen. Het is overigens niet verstandig. Met het vorderen der jaren neemt de opbrengst (zeker na een jaar of 8) namelijk sterker toe.

Bij verhuizen:
U moet dan eerst zelf kopers zien te vinden voor uw aandeel in de panelen. Als dat niet lukt, helpt de coöperatie. De meeste mensen verhuizen overigens binnen het postcodegebied en dan kunt u uw aandeel gewoon meenemen.

Bij overlijden:
De erfgenamen kunnen de certificaten van aandelen in de zonne-installatie verkopen. Dat kan bijvoorbeeld aan een ander huishouden dat in het juiste postcodegebied woont. Ze kunnen ook meeverkocht worden met de woning (als het een eigen woning is). Als dat allemaal niet gaat, kan de coöperatie ze overnemen tegen een vergoeding van de restwaarde van de panelen. We bieden ze dan aan andere leden aan die er gezien hun energieverbruik te weinig hebben of aan mensen op de wachtlijst staan en nog geen panelen hebben.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN EN RISICO’S?

Verreweg het grootste voordeel zijn de bijzonder lage instapkosten voor leden. Zo wordt zonne-energie mogelijk voor mensen die het zelf niet kunnen of willen opwekken op hun eigen dak. Ook mensen met gering eigen vermogen kunnen deelnemen.

Als lid loopt u vrijwel geen risico. Dalfsen Stroomt heeft een opbrengstgarantie ontvangen van de leverancier van de installatie. En de installatie is verzekerd. Mocht schade aan de panelen ontstaan door bijvoorbeeld een hagelbui of blikseminslag, dan zijn zowel de panelen als de opbrengst verzekerd. Vervanging van panelen wordt dan z.s.m. georganiseerd.

Naast de investering van de leden a € 37,50 per paneel, is het grootste gedeelte van de panelen door Triodos Bank gefinancierd. Dalfsen Stroomt is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat de leden niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen. In het onwaarschijnlijke geval dat Dalfsen Stroomt (of Foreco) failliet zou gaan, dan zijn deelnemers in het uiterste geval hun inleg van 37,50 per paneel kwijt.

Maar ook bij dreigend faillissement, gaan we eerst nog in overleg met het landgoed Rechteren, Triodos Bank, Gemeente Dalfsen en de curator van Foreco in overleg over de ontstane situatie. We zullen dan proberen de exploitatie voort te zetten. Als dat niet lukt op het landgoed, wellicht elders op een dak. In het uiterste geval treedt de gemeentegarantie in werking.

De enige risico’s die overblijven zijn de mogelijkheid dat de zon minder schijnt of dat de overheid de belasting verlaagt. Dat zou de opbrengsten verlagen. Verdere risico’s zijn volledig afgedekt.

WANNEER LOOPT HET PROJECT AF?

De regeling is door de overheid gegarandeerd voor 15 jaar. Daarna vervalt het belastingvoordeel. Wij hebben de exploitatie gemaakt voor een businesscase van 15 jaar.

De panelen zijn dus financieel na 15 jaar afgeschreven. Maar ze kunnen nog 10 jaar mee. In het 15e jaar gaan we daarom in overleg met Foreco en de leden om te kijken of we de exploitatie voortzetten of dat we die beëindigen. Dat zal afhangen van de vraag of de kosten van beheer en onderhoud opwegen tegen de opbrengsten van de verkoop van de opgewekte stroom. En ook van de vraag of de belastingregeling geheel of gedeeltelijk kan worden voortgezet. We hebben dan ongetwijfeld ook te maken met nieuwe betere vormen van energieopwekking. Uiteindelijk zullen de leden te zijner tijd beslissen of ze de opbrengsten op vinden wegen tegen de kosten.

WAAROM MAG JE MAXIMAAL 80% VAN JE HUIDIGE STROOMVERBRUIK OPWEKKEN VIA DALFSEN STROOMT?

Bij deelname aan Dalfsen Stroomt maak je een inschatting van je stroomverbruik en neem je deel voor maximaal 80% daarvan. Waarom? Omdat zonnepanelen alleen rendabel zijn voor het gedeelte wat je gebruikt. Bovendien vervalt het belastingvoordeel wanneer we meer dan 100% opwekken. Dus als we meer stroom verbruiken, kost het alleen maar geld. Door 80% te hanteren, bouwen we flexibiliteit in. We verwachten namelijk dat de zon meer gaat schijnen. Over het algemeen zal de opbrengst dus hoger zijn dan waar we mee rekenen in het rekenvoorbeeld dat binnenkort op deze website komt.

Als er deelnemers wegvallen, bijvoorbeeld door overlijden of verhuizing –en in het geval van een onderneming bij faillissement, komt een gedeelte van de opgewekte stroom (tijdelijk) vrij. Die stroom verdelen we over de andere deelnemers. Zo voorkomen we dat we meer stroom opwekken dan we gebruiken en zo een niet rendabel deel creëren..

WAT GEBEURT ER ALS ER MEER ANIMO IS DAN DE 2030 ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN FORECO?

Momenteel zijn alle panelen uitgegeven en is er een wachtlijst. Daarvoor hebben we wel daken nodig. Dalfsen Stroomt is graag bereid om uit te breiden. We roepen bedrijven en organisaties in Dalfsen op om hun dak ter beschikking te stellen. Neem contact op via info@dalfsenstroomt.nl.

GAAT DALFSEN STROOMT SAMENWERKEN MET ANDERE COÖPERATIES?

Dalfsen Stroomt heeft contact met de coöperatie Vinkenbuurt Stroomt, een vergelijkbaar initiatief. Een aantal van de gebieden binnen de postcoderoos Dalfsen valt ook binnen de postcoderoos Vinkenbuurt. Dat kan een oplossing bieden voor inwoners van Dalfsen die bij Dalfsen Stroomt niet meer mee kunnen doen.

HEBBEN MENSEN IN DALFSEN MET POSTCODE 7722 NOG VOORRANG OP DE REST VAN DE ROOS?

Nee, iedereen in het postcodegebied heeft dezelfde kansen.

VRAGEN OVER DE ZONNEPANELEN

HOEVEEL PANELEN HEB IK NODIG?

U kunt inschrijven voor maximaal 80% van uw huidige electriciteitsgebruik. Een gemiddeld huishouden verbruikt ca. 3.500 kWh per jaar. 80% daarvan is 2.800 kWh. Een paneel levert het eerste jaar ca. 80% van het piekvermogen. Het piekvermogen is 280 Wattpiek. Dat betekent dat één paneel ca. 224 kWh per jaar levert. Om 80% van uw verbruik te leveren, hebt u 2.800 gedeeld door 224, is ongeveer 12,5 panelen nodig.
In 2019 was de totale opbrengst 516.000 kWh. Per paneel is dit 254 kWh.

HOEVEEL ZONNE-ENERGIE LEVEREN DE PANELEN?

Onze panelen hebben een vermogen van 270 Wattpiek. De opbrengst is voor de ligging op de daken van Foreco berekend op ca. 80% daarvan in het eerste jaar. Dat is ca. 216 kWh per paneel per jaar. In de loop der jaren neemt de opbrengst elk jaar met 0.7% af. Na 15 jaar is de opbrengst nog ca.192 kWh. Deze opbrengst is voor de looptijd van het project gegarandeerd door de leverancier.

IN DE WINTER LEVEREN DE PANELEN MINDER ENERGIE DAN IN DE ZOMER. WAT MERKEN DE DEELNEMERS DAARVAN?

In principe niets. Greenchoice betaalt voor de energie die geleverd wordt. In de winter zal dat minder zijn dan in de zomer, maar onze berekening gaat uit van de opbrengst van een heel jaar.
U gebruikt door het jaar heen een bepaalde hoeveelheid energie. In de zomer zal dat wellicht minder zijn dan in de winter. U betaalt echter het hele jaar door in principe hetzelfde tarief (hetzelfde tarief dat Greenchoice ons betaalt) en aan het eind van het jaar wordt er afgerekend.

BEZIT IK ALS DEELNEMER DE PANELEN, OF EEN AANDEEL VAN HET TOTALE AANTAL PANELEN?

U krijgt certificaten voor de panelen waarvoor u intekent. Zo heeft u een aandeel in de hele installatie.

VRAGEN OVER FINANCIEEL RENDEMENT/OPBRENGST

HOE IS DE VERDELING VAN DE OPBRENGST VAN DE PANELEN?

De coöperatie ontvangt geld van Greenchoice voor de geleverde stroom en een bijdrage per lid dat klant is van Greenchoice. Leden die geen lid zijn van Greenchoice betalen eenzelfde bedrag aan contributie. In de eerste jaren gaat ongeveer 15% van het belastingvoordeel naar de leden en 85% naar de coöperatie. Naast onderhoud, administratie en verzekeringen betaalt de coöperatie daarvan de rente en aflossing aan de bank. De lening heeft een looptijd van maximaal 14 jaar, maar we willen sneller aflossen, zodat het rendement verder kan stijgen. De verwachting is dat de lening in 7 à 8 jaar zal zijn afgelost. Dan gaat het rendement, na aftrek van kosten van onderhoud, administratie en verzekeringen naar de leden.

WORDT DE OPBRENGST GEGARANDEERD?

Wij kunnen de opbrengst niet garanderen. Voor de opbrengst zijn we namelijk afhankelijk van:
• De hoeveelheid zon die er op de panelen schijnt en de werking van de panelen;
• De stroomprijs en daarmee de vergoeding die we krijgen voor de opgewekte stroom;
• De hoogte van de belasting op elektriciteit en de hoogte van de BTW die daarover geheven wordt. Hoe hoger de belasting, des te sneller verdient men zijn panelen terug.

Hoeveel zon er schijnt kunnen wij natuurlijk niet beïnvloeden. De werking van de panelen hebben wij echter wel volledig verzekerd door opbrengstgaranties en onderhoud.

De stroomprijs is afhankelijk van de markt. Verwacht wordt dat de stroomprijs, zeker voor duurzaam opgewekte stroom, de komende jaren zal stijgen. Dit wordt verwacht omdat de vraag naar elektriciteit zal toenemen (denk onder andere aan gasloze woningen, elektrische auto’s) en omdat onder druk van het klimaatakkoord van Parijs de vraag naar duurzame stroom snel zal groeien (kolencentrales gaan dicht).

Ook het belastingdeel is niet heel zeker. In het afgelopen jaar is de belasting op elektriciteit gedaald en die op gas gestegen. Dat is nog nooit eerder gebeurd en het wordt de komende jaren ook niet meer verwacht.

VRAGEN OVER BEHEER EN ONDERHOUD

HOE IS HET BEHEER GEREGELD?

Coöperatie Dalfsen Stroomt u.a is een zelfstandige rechtspersoon die de administratie van de coöperatie heeft uitbesteed aan Flynth. De coöperatie is bovendien een samenwerkingsverband aangegaan met Greenchoice. Greenchoice verzorgt de administratie tussen de leden en de coöperatie. Ben je geen lid bij Greenchoice? Dan kan het zijn dat je een deel zelf moet regelen met je eigen stroomleverancier.

Het beheer en onderhoud van de installatie is ondergebracht bij de leverancier van de panelen, waar we een opbrengstgarantie van hebben gekregen.

Het bestuur van de coöperatie wordt gekozen uit de leden. Bestuursleden worden benoemd op de Algemene Ledenvergadering.

WAT ALS DE PANELEN KAPOT GAAN EN VERVANGEN MOETEN WORDEN? BIJVOORBEELD DOOR HAGEL

De panelen zijn verzekerd voor alle schade, inclusief het productieverlies.

DE OMVORMER HEEFT EEN LEVENSDUUR VAN EEN JAAR OF 10. HOE IS DIT GEREGELD?

In de exploitatie is rekening gehouden met vervanging van de omvormer over 10 jaar.

VRAGEN OVER DE ENERGIELEVERANCIER

WAAROM IS DE OVERSTAP NAAR GREENCHOICE ZO BELANGRIJK?

De overstap naar Greenchoice is niet verplicht, maar wel zeer gewenst. Dalfsen Stroomt heeft namelijk afspraken met deze groene stroomleverancier: Zij verzorgen de administratie tussen de leden en de coöperatie. Een lid profiteert bij Greenchoice bovendien van een voordelig coöperatietarief. Greenchoice vergoedt een eventuele overstapboete. Zie voor meer informatie de site van Greenchoice

Stap je niet over, maar blijf je bij je huidige stroomleverancier? Dan betaal je een vergoeding van € 30 voor de administratieve lasten en moet je zelf bij je energieleverancier de teruggaaf van energiebelasting aanvragen. Het is ook goed te weten dat niet alle energiemaatschappijen meewerken aan het verrekenen van energiebelasting. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om dit te onderzoeken.

WAAROM GREENCHOICE ALS ENERGIELEVERANCIER?

De initiatiefnemers van Dalfsen Stroomt hebben gekozen voor Greenchoice. Zij hebben verschillende aanbieders bekeken. Greenchoice komt eruit als de groenste energiemaatschappij voor zowel elektriciteit als gas, met redelijke energieprijzen. Greenchoice is ook een coöperatie. Het is de eerste energiemaatschappij met een op postcoderoosprojecten ingerichte administratie die ze mede in overleg met ons verder hebben uitgewerkt.

IS HET VOORDELIG OM OVER TE STAPPEN NAAR GREENCHOICE?

Er zijn heel veel energie-leveranciers. We adviseren u een vergelijking te maken tussen de kosten voor Greenchoice en de kosten voor de eigen maatschappij. Vraag daar gelijk ook na of ze meewerken aan de postcoderoos.

Over het algemeen is het voor een gemiddeld huishouden voordeliger bij Greenchoice dan bij veel andere maatschappijen. Leden van Dalfsen Stroomt krijgen namelijk een voordeliger coöperatietarief.

Als mensen elk jaar hoppen voor de voordeligste aanbieding zijn ze wellicht beter af buiten Dalfsen Stroomt.

WAT KOST HET ALS IK BIJ EEN ANDERE MAATSCHAPPIJ BLIJF?

Dat kost 30 euro per jaar voor administratiekosten en u profiteert niet van het voordelige coöperatietarief bij Greenchoice. Als u een meerjarig contract heeft waar u niet vanaf kunt, is Dalfsen Stroomt voor u wellicht geen gunstige deal.

WIL GREENCHOICE HET CONTRACT AFKOPEN VAN JE HUIDIGE LEVERANCIER?

Greenchoice zal het contract afkopen.

WELKE ENERGIELEVERANCIERS WERKEN MEE AAN VERREKENING VAN DE POSTCODEROOS?

Dit overzicht biedt een indruk van de maatschappijen die meewerken aan verrekening, maar is niet volledig. Het is de eigen verantwoordelijkheid van het (potentiële) lid om dit na te vragen. Op dit moment werken er vrij veel mee. Met name grote.

VRAGEN OVER DE KEUZE: ZONNE-ENERGIE OP EIGEN DAK OF POSTCODEROOS?

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN POSTCODEROOS EN PANELEN OP EIGEN DAK?

Zonnepanelen op eigen dak zijn financieel aantrekkelijker dan bij ons. Je krijgt van je energieleverancier hetzelfde bedrag per kWh terug voor wat je opwekt als wat je betaalt voor je gebruik. Dat heet salderen.

In de postcoderoos betaal je de normale kWH prijs en krijg je daarvan ca 18 cent per kWH terug. Je investeert via de participatie in het zonnepark.
In een gewoon postcoderoosproject is dat ca.250 a 300 euro per paneel.

In onze variant lenen we het grootste deel van de investering lenen van de bank. Daardoor hoeven de leden maar 37,50 per paneel te betalen. Over de lening bij de bank moet rente en aflossing worden betaald. De eerste jaren gaat een groot deel van de teruggave van de energieleverancier naar de aflossing van de lening en de rente. Als de lening is afgelost, krijgen de leden de volledige opbrengst (min de exploitatiekosten).

HEEFT HET ZIN OM DEEL TE NEMEN ALS JE AL PANELEN OP JE EIGEN DAK HEBT?

Dat heeft alleen zin als je met die panelen minder opwekt dan je nodig hebt voor 80% van het eigen verbruik. Dat kan bijvoorbeeld als je een relatief klein dak hebt, maar ook als je besluit volledig elektrisch te gaan verwarmen en/of wanneer je een elektrische auto koopt.

HOE AFHANKELIJK IS DE CONTINUITEIT VAN DALFSEN STROOMT VAN KEUZES VAN DE OVERHEID?

Het voordeel van de postcoderoosregeling die wij hanteren, is dat die voor 15 jaar gegarandeerd is. De financiële voordelen van panelen op eigen dak zijn in die zin iets onzekerder, omdat de salderingsregeling gaat verdwijnen. Inmiddels is de postcoderoosregeling afgeschaft. Bestaande projecten lopen wel door volgens de oude regeling.

WAT ALS IK ALS LID VAN DALFSEN STROOMT TOCH ZELF ZONNEPANELEN OP HET EIGEN DAK NEEM?

Dan vervalt (een deel) van het belastingvoordeel en kunt u uw aandeel beter verkopen. Wij brengen u in contact met mensen die op de wachtlijst staan en mogelijk uw aandeel willen overnemen.

STAAT UW VRAAG ER NIET TUSSEN?

Stel uw vraag
Bijdrage aan Dalfsen
Hoe draagt Dalfsen Stroomt bij aan Dalfsen? Bekijk de animatie voor het antwoord.
DOE MEE!

Word lid van Dalfsen Stroomt. Meld je hier aan!

LEES MEER